Visietekst Duaal

Een centrum op maat van elke jongere

Wij richten ons tot elke jongere en bieden hem/haar een individueel opleidingstraject aan met alle kansen om zich ten volle te ontplooien.Elke leerling volgt zijn/haar traject volgens zijn/haar vooropleiding, mogelijkheden en tempo en dit zowel binnen de componenten Algemene Vorming, Beroepsgerichte Vorming en Werkplekleren. Jongeren zijn verschillend. Dit vraagt om een organisatie die positief in deze verschillen investeert. We kiezen voor variabele werkvormen en een eigen aanpak in functie van de individuele jongere.

Een begeleidend en warm centrum 

Elke leerling is van harte welkom in het centrum. Wij gaan samen met de leerling op pad. Drempels worden samen genomen en overwonnen. Wij begeleiden en ondersteunen de jongeren op alle vlakken in hun groei naar volwassenheid zowel tijdens de opleiding op school als op de werkvloer. Wij vinden het belangrijk dat jongeren hun mogelijkheden realistisch leren inschatten, dat zij een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfzeker en zelfredzaam worden om zo op een volwaardige wijze te kunnen participeren aan de maatschappij in al z’n aspecten. De vertrouwensrelatie tussen leerlingen en leraren en begeleiders is essentieel voor het traject van elke individuele jongere. Succeservaringen en positieve bevestiging staan centraal

Een sociaal geëngageerd centrum

Het centrum heeft een breed engagement dat steeds geïnspireerd is op een christelijke visie. Wij houden rekening met de sociale situatie van de jongeren. Wij streven ernaar om op een geëngageerde wijze met jongeren en hun persoonlijke en sociale vragen, met hun zorgen en problematieken om te gaan. Wij werken hiervoor nauw samen met het CLB en andere welzijnsinstanties. Wij bouwen voortdurend aan een sociaal netwerk om alzo de leerling en zijn ouders hefbomen aan te reiken in de begeleiding van hun kind.

Een open centrum

Het centrum staat open voor elke leerling rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden. Het centrum stelt zich open op naar de buitenwereld, naar de campus, naar de maatschappij in zijn geheel. Het werkt samen met de andere belangstellingsgebieden. Wij kiezen voor een open en affectief klimaat waarin leerlingen zich thuis kunnen voelen, waar ze niet enkel als leerling maar ook als mens benaderd worden.

Een breeddenkend centrum

Vanuit onze christelijke inspiratie is elke jongere uniek en waardevol los van geslacht, huidskleur, afkomst, ras of geaardheid. Zij krijgen allen alle mogelijke kansen om zich tot jonge mensen te ontwikkelen die in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen en bewuste keuzes te maken.

Een creatief centrum

Wij willen meedenken en mee zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich stellen. Wij willen dit doen op een creatieve en flexibele manier. Wij staan open voor nieuwe ideeën, ontwikkelingen en tendensen. Inspraak van leerlingen wordt gewaardeerd.

Een stimulerend centrum

Wij willen jongeren aanmoedigen om te volharden in hun traject op alle domeinen ervan. Wij moedigen jongeren aan om certificaten en/of getuigschriften, diploma’s te behalen. Wij streven ernaar om de nodige didactische hulpmiddelen en infrastructuur aan te bieden zodat jongeren ook via deze weg geënthousiasmeerd en gemotiveerd worden.

Een teamgericht centrum

Ieder die betrokken is bij deze visie draagt zijn steentje bij om kwaliteitsvol onderwijs mogelijk te maken. We denken aan de leerlingen en hun ouders, het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten het ondersteunend personeel. Wij willen samen met alle actoren deze visie uitdragen.

Een duidelijk en helder centrum

Wij streven naar helderheid, duidelijkheid omdat iedereen moet weten waar we met mekaar aan toe zijn. Zo worden misverstanden en conflicten voorkomen en worden problemen bespreekbaar. Er moeten grenzen getrokken worden. Daarom zijn er leefregels die opgevolgd moeten worden.

Een duidelijk en gestructureerd centrum

Het centrum heeft een duidelijke structuur met een duidelijk organogram waar ieder zijn functie en taak heeft. Wij werken met duidelijke, transparante leerplannen en opleidingsstructuren die decretaal zijn vastgelegd.